Domovská stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
  

I.   OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti dvou smluvních stran, tj. dodavatele a odběratele, vyplývající z jejich vzájemné obchodní spolupráce. Součástí OP je i reklamační řád.

 

§ 1 Pro účely těchto OP se rozumí:

 • Dodavatel/prodávající: společnost REGAZ s.r.o.
 • Odběratel/kupující: fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby      společnosti REGAZ s.r.o.
 • Předmět dodávky: výrobek/zboží či služba dle písemné objednávky odběratele odsouhlasené dodavatelem, resp. dle smlouvy.
 • Výrobek/zboží: vlastní produkt společnosti REGAZ s.r.o. včetně dodávaného materiálu, nebo výrobek dodaný třetí stranou.
 • Smluvní obchodní vztah: jakýkoliv vztah mezi dodavatelem a odběratelem, uzavřený (ústně či písemně) za účelem dodávky výrobku/zboží či poskytnutí služby.
Tyto vztahy vznikají faktických jednáním dodavatele a odběratele, převzetím zboží, potvrzenou objednávkou a/nebo písemnou kupní smlouvou.
Smluvní obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řídí právním řádem ČR, především občanským zákoníkem a dále pak těmito OP.
Tyto obchodní podmínky se stávají ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku nedílnou součástí smlouvy, k níž jsou připojeny.
OP jsou veřejné a jsou volně dostupné ve všech kancelářích dodavatele a na jeho internetové domovské stránce www.regaz.cz
  

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY

§ 2 Sídlo dodavatele:

REGAZ s.r.o.
č. p. 218
687 33 Drslavice
 
 
Tel:
733 556 271, 603 181 663, 733 556 195, 602 557 965 (Objednávky)
731 587 132, 721 909 020 (Poptávky)
 
 
Pracovní doba pondělí až pátek 7.00 - 16.00
 
Mimo uvedenou dobu lze zadávat a vyzvedávat zakázky jen po vzájemné předchozí domluvě. O svátcích je provoz zpravidla omezen.
 

§ 3 Způsob objednávání

Objednávka je jednostranný závazný právní úkon odběratele adresovaný dodavateli.
 
Objednávku je možné doručit dodavateli e-mailem, poštou, telefonicky, osobně nebo prostřednictvím internetového e-shopu na www.regaz.cz.
 
REGAZ s.r.o. může na základě individuální objednávky odběratele připravit speciální nabídku. Upravená nabídka nahrazuje a ruší platnost předchozí nabídky. Objednávka vychází z nabídky, na kterou přistoupil odběratel.
 
Dodavatel nepřijme objednávku odběratele podanou telefonicky nebo osobně, pokud nebude tato podložena i objednávkou písemnou (psaný text včetně faxu a e-mailu) s níže uvedenými náležitostmi.
 

§ 4 Objednávka musí obsahovat:

 • identifikaci že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení,
 • obchodní jméno a IČO/DIČ odběratele,
 • kontaktní osobu odběratele, oprávněnou jednat ve věci objednávky, včetně telefonního čísla nebo e-mailu,
 • předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci:
  • počtu kusů,
  • objednacího čísla dle katalogu dodavatele,
  • rozměrových a jakostních požadavků a norem,
  • povrchových úprav,
 • cenová ujednání, fakturace,
 • požadovaný termín dodání,
 • způsob plnění (možnost částečného plnění dílčími dodávkami),
 • nestandardní požadavky na zabalení,
 • způsob odběru výrobků/zboží, požadavky na dopravu,
 • jiné, doplňující údaje.
Nebude-li objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je dodavatel oprávněn postupovat dle těchto OP, popřípadě dle svých standardních postupů.

 

§ 5 Potvrzení objednávky, technické vyjasnění, uzavírání smluv

Objednávku posoudí pracovníci technicko-obchodního úseku dodavatele (dále jen TOÚ).

 

Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout.

 

V případě technických nejasností je nutné tyto odstranit. Za dodavatele jednají ve věcech technických pracovníci TOÚ.

V případě opakované výroby je odběratel povinen do objednávky uvést čísla technické dokumentace včetně verze (revize). Neoznačí-li odběratel případné změny od poslední předešlé dodávky, bude výrobek/zboží dodán ve stejném provedení.

Příjme-li, tj. písemně odsouhlasí (formou dopisu, zápisu, e-mailu), dodavatel objednávku jako závaznou, potvrdí to odběrateli  a přidělí objednávce své zakázkové číslo. Od tohoto okamžiku jsou dodavatel a odběratel ve smluvním obchodním vztahu, dodavatel je povinen dodat odběrateli objednané výrobky/zboží a tento je povinen je řádně a včas převzít a zaplatit.

Potvrzovat objednávky a uzavírat kupní smlouvy mohou za dodavatele pouze pověření pracovníci TOÚ a nebo členové představenstva. 

V případě hodnoty předmětu jednorázové dodávky nad 20.000,- Kč bez DPH, může být smluvní obchodní vztah odběratele s dodavatelem uzavřen formou písemné kupní smlouvy.

V případě objednávky včetně montáže, musí být smluvní obchodní vztah odběratele s dodavatelem uzavřen formou písemné smlouvy o dílo.

 

§ 6 Dodací podmínky

Bezprostředně po doručení úplné objednávky je dodavatel povinen zkontrolovat, zda má požadované zboží na vlastním skladě či partnerských skladech. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje dodavatel odběratele a sdělí mu, že dodání požadovaného zboží je možné pouze v delším dodacím termínu, odběratel je na tuto skutečnost upozorněn. 
 
Dodací lhůta se stává závaznou v případě jejího uvedení v písemné smlouvě nebo potvrzením objednávky od kupujícího. V ostatních případech platí dodací lhůta jako informativní a její nedodržení nelze považovat za závazné porušení smlouvy.
 
Dodavatel se zavazuje, vytvoří-li se překážky, bránící mu v dodání zboží, neprodleně o tomto informovat odběratele a dohodnout s ním další postup.
 
Dodavatel neodpovídá za nedodržení termínu dodávky, které nebylo způsobeno jeho úmyslným jednáním nebo bylo způsobeno tzv. vyšší mocí.
 
Dodací termín se prodlužuje o dobu, po kterou je odběratel v prodlení se splněním svých smluvních povinností ve vztahu k dodavateli.
 
Dodavatel je oprávněn k dílčím dodávkám zboží a služeb, případně i před stanovenou dodací lhůtou.
 
Dodací lhůtu (termín) je dodavatel oprávněn posunout v rozsahu den za den v případech, kdy odběratel mění technické zadání předmětu plnění, popř. je v prodlení s tímto zadáním či jeho technickým vyjasněním.
 
V případě vztahu uzavřeného na základě písemné kupní smlouvy (např. předměty plnění s cenou nad 20.000,- Kč bez DPH) nebo v případě platby předem počíná běžet dodací lhůta nejdříve ode dne doručení řádně podepsané kupní smlouvy do sídla dodavatele, není-li smlouvou určeno jinak, nebo ode dne připsání částky zálohové faktury na účet dodavatele.
 

§ 7 Cena

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Kupní cena je sjednána na základě ceníku dodavatele, který je platný v den, kdy odběratel objednává zboží. Dodavatel sdělí cenu odběrateli ústně nebo formou písemné cenové nabídky s časově omezenou platností, který s ní dá souhlas podpisem objednávky, kupní smlouvy, podpisem cenového ujednání nebo podpisem dodacího listu. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, kupní cena se rozumí ze závodu, resp. ze skladu dodavatele.
 

§ 8 Platební podmínky a fakturace

1. Platby odběratelů za dodávky zboží a služeb dodavatele se mohou uskutečnit:
a. platbou předem,
b. platbou v hotovosti (včetně platby na dobírku přepravní službě),
c. platbou na základě faktury s dobou splatnosti.
 
2. Platba předem je realizována na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem odběrateli. Ve všech případech pro platbu předem platí, že odběr zboží odběratelem je možný až poté, co bude částka ve výši kupní ceny připsána na účet dodavatele. Po uskutečněném zdanitelném plnění je odběrateli zaslán řádný daňový doklad.
 
3. Při platbě na fakturu s uvedením doby splatnosti je stanovena tato doba standardně na 14 nebo 30 dnů.
 
4. V případě, že se kupující dostane s platbou do prodlení, je povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení, pokud není dohodnuto jinak.
 
5. V případě, že je kupující s platbou faktury v prodlení delším než 14 kalendářních dnů, je prodávající oprávněn dosud neprovedené dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro prodávajícího přijatelné.
 
6. Pokud není dohodnuto jinak, je povinen kupující první platbu za zboží nebo poskytnuté služby realizovat v hotovosti nebo platbou předem.
 
Zaplacením se rozumí připsání platby na účet dodavatele, nebo složení finanční hotovosti na pokladnu dodavatele či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.
 
Vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží přechází na odběratele až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.).
 
V případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05%, a dále pak 0,1% z celkové nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení. V případě, že odběratel nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má dodavatel právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.
 

§ 9 Slevy

REGAZ s.r.o. může poskytovat odběratelům slevy. Výše poskytnuté slevy závisí na celkové hodnotě zákazníkem nakoupeného zboží, systematických nákupech a hodnotě objednávky.
 
V případě trvalé spolupráce jsou slevy určovány individuálně. Výše poskytnuté slevy je uvedena na faktuře.
 
V případě nákupu již zlevněného zboží se uplatňuje vždy pouze jedna ze slev (smluvní sleva, sleva na výrobku, apod.) a to ta vyšší tak, aby to bylo výhodné pro kupujícího.
 

§ 10 Převzetí výrobku/zboží, místo převzetí, přeprava, skladné

Převzetí výrobku/zboží je možné pouze za předpokladu, že odběratel nemá vůči dodavateli žádné finanční závazky po termínu splatnosti v souvislosti s předchozími dodávkami.
 
Převzetí výrobku/zboží a souhlas se záručními podmínkami a reklamačním řádem stvrzuje odběratel podpisem dodacího listu.
 
Požaduje-li odběratel dodávku výrobku/zboží na jiné místo, je povinen v přiměřené výši uhradit balné, dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související s přepravou tohoto výrobku/zboží. Zboží je zasílané zpravidla přepravní službou, pokud není dohodnuto jinak.
 
Doprava zdarma platí pouze pro zásilky zboží v hodnotě nad 15 000,- Kč bez DPH. Při částečném vykrytí objednávky na žádost zákazníka, kdy některá část nepřesáhne 15 000,- Kč, pro tuto část neplatí dopravné zdarma. Doprava zdarma neplatí pro distributory.
 
V případě zásilek do 40 kg řidič přepravní služby dodá zboží za 1.dveře kupujícího na udané dodací adrese.
 
V případě těžkých (nad 40 kg) či velkoobjemových zásilek nebo zásilek vyžadujících použití zvláštního zařízení nebo spolupráce několika osob během vykládky, splní Regaz s.r.o. svou povinnost zboží dodat tím, že zboží pouze vyloží z vozidla na místě dodání. Řidič přepravní služby dodá zboží na rampu kupujícího, popřípadě na chodník před domem apod. Regaz s.r.o. ani jím najatá přepravní služba standardně u těchto zásilek nezajišťuje donášku, stěhování do kanceláří, pater, sklepů, skladů apod. Má-li zásilka více než 500kg nebo jeden kus více než 60kg, je příjemce povinen poskytnout zaměstnanci přepravní služby přiměřenou pomoc při vykládce.
 
Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s podáním nejpozději do 3 dnů) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se odběratel vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.
 
Nepřevezme-li odběratel výrobek/zboží z důvodů ležících na jeho straně (i z důvodu nezaplacení), nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.
 

§ 11 Zadržení výrobku/zboží dodavatelem

Pokud má odběratel u dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti anebo neuhrazené faktury ve lhůtě po splatnosti, pak dodavatel pozastavuje další dodávky zboží odběrateli až do doby vyrovnání závazků či odčerpání kreditu odběratelem. O zadržení dodávek dodavatel odběratele informuje telefonicky nebo e-mailem.

Takovéto zadržení výrobku/zboží nemůže být posuzováno jako prodlení v dodací lhůtě ze strany dodavatele.

 

III. REKLAMAČNÍ ŘÁD

§ 12 Záruky za jakost, odpovědnost za vady

REGAZ s.r.o. poskytuje na dodané zboží záruku 60 měsíců, pokud není v popisu zboží nebo v nabídce uvedena jiná záruční doba.
 
Dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené nabídce, objednávce či kupní smlouvě, včetně použitých materiálů a případných povrchových úprav.
 
Odběratel má právo uplatnit záruku jen na výrobky/zboží, které vykazují prokazatelné vady, vztahuje se na ně platná záruka a byly prokazatelně dodány dodavatelem.
 
Odběratel je povinen zajistit prohlídku výrobku/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, koroze a zjevné deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na výrobku/zboží dodatečně jen když prokáže, že tyto vady měl výrobek/zboží již v době jeho převzetí od dodavatele.
 
Odpovědnost dodavatele za vady, na které se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny přirozeným opotřebením, nedostatečnou údržbou, nedodržováním provozních předpisů, nadměrným zatížením, nevhodnými provozními prostředky, chemickými nebo elektrolytickými vlivy, nedostatky, které byly způsobeny vadnými montážními nebo stavebními pracemi, pokud je neprováděl zhotovitel. Záruka zaniká, pokud odběratel nebo třetí osoba prováděli na dodávce opravy nebo změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.
 
Pokud odběratel použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky odběratele na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného výrobku/zboží (např. jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.
 
Za výrobky/zboží třetích osob dodané dodavatelem, ručí dodavatel s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob.
 
Záruční doba v případě nepřevzetí zboží odběratelem v k tomu sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení výrobku/zboží dodavatelem z titulu neplacení odběratelem.
 

§ 13 Uplatnění a přezkoumání reklamace

Zjistí-li dodavatel na předmětu plnění vadu, je povinen toto neprodleně písemně oznámit dodavateli a prokázat původ výrobku/zboží u dodavatele. Neučiní-li tak záruka zaniká.

Za písemné ohlášení vady - reklamaci, je považován fax, e-mail, telefonát a zápis z jednání, popř. fotodokumentace, doručený dodavateli do jeho provozovny. Ostatní formy jsou nezávazné. V reklamaci musí odběratel uvést přesný popis vady a své stanovisko, zda vada brání v užití výrobku a je či není odstranitelná. Vhodné je i uvedení představy řešení reklamace pro případ její oprávněnosti.

Za prokázání původu výrobku/zboží u dodavatele se považuje předložení dodacího listu a kompletního reklamovaného výrobku.

Vady spočívající v počtu kusů, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen odběratel písemně ohlásit nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění odběratelem a dodavatel tedy za ně nijak neručí.

Dodavatel je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a odběratel je povinen mu to umožnit.

§ 14 Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.

Zákazník má právo od smlouvy písemně odstoupit a zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že vrácené zboží bude v originálním obalu a bez známek používání nebo montáže včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů. Zboží zaslané na dobírku nebude zpětně dodavatelem převzato. Zboží je zákazník povinen zaslat dodavateli spolu s průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem faktury a číslem bankovního účtu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má dodavatel právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 
Nárok na vracení zboží nebo jeho výměnu se netyká zboží dodaného na základě zvláštní objednávky zákazníka, na zboží, které není v katalogové nabídce a na zboží objednané ve velkém množství.
 

§ 15 Oprávněné reklamace

V případě, že reklamace bude oprávněná, může odběratel dle svého výběru požadovat:
 
a) dodání chybějícího množství zboží a výměnu vadného zboží za bezvadné,
b) přiměřenou cenovou slevu.
 
Volba mezi těmito nároky odběrateli náleží, jen jestliže ji oznámí dodavateli ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po této reklamaci. Uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele. Pokud v uvedené lhůtě neoznámí odběratel volbu svého nároku, je dodavatel oprávněn rozhodnout sám, zda dodá chybějící zboží, vymění vadné zboží nebo poskytne odběrateli slevu z kupní ceny.
 
Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba převzetí zboží.
 
Odběratel není oprávněn sám, bez výslovného souhlasu dodavatele, o slevu snížit placenou kupní cenu. Byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení do výše slevy.
 
Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši.
 
Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo dodavatele.
 
Odběratel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.
 

§ 16 Neoprávněné reklamace

Odběratel nemá právo uplatňovat záruku na vady výrobku/zboží, na které byl dodavatelem prokazatelně (zpravidla zápisem na dodacím listě) před jeho převzetím upozorněn a proti kterým nevznesl písemně námitku.

Bude-li shledáno, že reklamace je neoprávněná, je odběratel povinen dodavateli nahradit prokazatelné náklady vzniklé s šetřením reklamace, včetně cestovních nákladů.

 

IV. ŘEŠENÍ SPORŮ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

§ 17 Řešení sporů

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny především oboustrannou dohodou.
 
Spory, jež nebude možné vyřešit dohodou, budou předloženy k řešení obecnému soudu.
 
Všechny spory vplývající ze smlouvy a s touto smlouvou související budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
 
Rozhodným právem je právo a právní řád České republiky.
 

§ 18 Ochrana osobních údajů

Odběratel/kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem/prodávajícím za účelem plnění předmětu smlouvy zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. v platném znění) a navazujících právních předpisů.
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě. Zpracováním osobních údajů odběratele/kupujícího může dodavatel/prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 
Odběratel/kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele/prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
Podmínky ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou stanoveny v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek. 
 

V. ZÁVĚR

Tyto OP jsou zveřejněny dne 10.05.2024 a nabývají účinnosti dnem 10.05.2024
 
OP ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování objednávek, nákupu výrobků/zboží a služeb, dodávání, fakturaci a reklamacích.
 
Společnost REGAZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto OP. Případná změna bude řádně zveřejněna a dotkne se objednávek přijatých až po datu jejího zveřejnění a nabytí účinnosti.
 
 
 
V Drslavicích dne 10.05.2024.      
 
Za REGAZ s.r.o.
Martin Šmíd
jednatel společnosti

 


Společnost REGAZ s.r.o. je výhradním distributorem výrobků Fami.

Společnost REGAZ s.r.o. je výhradním distributorem výrobků Fami.


Vestavby StoreVan jsou vhodné pro všechny typy dodávek i pickupů.

Vestavby StoreVan jsou vhodné pro všechny typy dodávek i pickupů.

Společnost iMilani srl je výrobce plastových přepravek, boxů a zásobníků.
Společnost iMilani srl je výrobce plastových přepravek, boxů a zásobníků.
RegazRegazRegazRegaz
Od roku 2003 jsme certifikováni dle norem ISO9001 a ISO14001.
V roce 2024 jsme opět získali nejvyšší hodnocení důvěryhodnosti firmy AAA.
Od roku 2007 jsme členem Registru solventních firem.
Také v roce 2023 jsme získali ocenění Spolehlivá firma.
Regaz